Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
luatbhxh582014qh13.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Luật Bảo hiểm Xã hội: Luật số: 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên văn bản khác: Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Luật bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 20/11/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2016
Nơi ban hành: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Luật Bảo hiểm Xã hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Luật này thay thế Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11
Ghi chú: Luật này thay thế Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
Số hiệu văn bản: Luật Bảo hiểm Xã hội số: 58/2014/QH13
Loại văn bản: LUẬT