Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
25_2008_QH12_82196.docMicrosoft WordXem Tải về
25_2008_QH12_82196.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Luật Bảo hiểm y tế: Luật số: 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên văn bản khác: Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Phú Trọng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 14/11/2008
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2009
Nơi ban hành: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Luật Bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008.
Ghi chú: Luật số 46/2014/QH13 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Số hiệu văn bản: Luật bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12
Loại văn bản: LUẬT