Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
NQ 21.PDFAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp Hành Trung Ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Người ký duyệt: Nguyễn, Phú Trọng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 22/11/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 22/11/2012
Nơi ban hành: Ban chấp hành Trung ương
Tóm tắt: Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp Hành Trung Ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020
Số hiệu văn bản: Nghị quyết số 21-NQ/2012/TW
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG