Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
777_QD-BHXH_106674.docMicrosoft WordXem Tải về
777_QD-BHXH_106674.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Thai sản
Chế độ ốm đau
Phục hồi sức khỏe (Dưỡng sức)
Tai nạn lao động
Bệnh nghề nghiệp
Chế độ hưu trí
Trợ cấp tử tuất
Ngày/Năm ban hành: 17/5/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2010
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 777/QĐ-BHXH nội dung về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gồm các nội dung về: HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE và HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP, HƯU TRÍ, TỬ TUẤT
Ghi chú: Quyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH