QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH 29

Tập hợp các văn bản Quyết định của BHXH Việt Nam và của các Bộ Ngành

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
16/7/2018889/QĐ-BHXH889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/11/2016Quyết định số: 1599/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định này thay thế Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014
Xem/Tải về
1/6/2016Quyết định số: 1055/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/1/2016Quyết định số: 1035/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về mẫu sổ Bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
10/12/20152241/QĐ-BTTTTQuyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2015-2020-
Xem/Tải về
4/12/2015Quyết định số: 1474/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1474/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử Phiên bản 2.0-
Xem/Tải về
1/12/2015Quyết định số: 959/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếHết hiệu lực. Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 đã thay thế quyết định này
Xem/Tải về
1/10/2015Quyết định số: 919/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt NamQuyết định này sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH
Xem/Tải về
12/5/2015Quyết định số: 591/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXHQuyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam-
Xem/Tải về
1/1/2015Quyết định số: 1399/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnhQuyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
2/12/2014Quyết định số: 1314/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tếQuyết định này ban hành để bãi bỏ Quyết định 1071/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 09 năm 2009 và Quyết định 132/QĐ-BHXH ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xem/Tải về
1/11/2014Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định này đã sửa đổi một số nội dung trong các: QĐ số 82/2010/QĐ-BHXH – QĐ số 884/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 1111/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 488/2012/QĐ-BHXH -- QĐ số 01/2014/QĐ-BHXH
Xem/Tải về
1/11/2014Quyết định số: 999/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếHết hiệu lực. Được thay thế bởi Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016
Xem/Tải về
1/4/2014Quyết định số: 01/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này thay thế Quyết định số 777/2010/QĐ-BHXH; bãi bỏ Công văn số 1094/2011/BHXH-CSXH. Quyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
1/1/2014Quyết định số: 1055/2013/QĐ-BHXHQuyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/6/2012Quyết định số: 488/2012/QĐ-BHXHQuyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 05 năm 2012 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định số 919/2015/QĐ-BHXH và Quyết định số 1018/2014/QĐ-BHXH đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Xem/Tải về
1/1/2012Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Xem/Tải về
25/8/2011Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXHQuyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 884/2011 này
Xem/Tải về
15/10/2010Quyết định số: 3759/2010/QĐ-BYTQuyết định số 3759/QĐ-BYT ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 777/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17 tháng 05 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hộiQuyết định này ra đời hủy bỏ Quyết định số 815/2007/QĐ-BHXH, Công văn số 4388/2007/BHXH-CĐCS , Phần II Công văn số 1564/2008/BHXH-BT, Công văn số 2412/2008/BHXH-CĐCS, Công văn số 2153/2009/BHXH-CSXH và Công văn số 1136/2010/BHXH-CSXH.
Xem/Tải về
1/1/2010Quyết định số: 82/2010/QĐ-BHXHQuyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tếQuyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 82/2010 này
Xem/Tải về
20/11/2009Quyết định số: 4578/2009/QĐ-BYTQuyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn-
Xem/Tải về
24/6/2008Quyết định số: 21/2008/QĐ-BYTQuyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh-
Xem/Tải về
21/4/2008Quyết định số 1221/2008/QĐ-BYTQuyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học-
Xem/Tải về
13/9/2005Quyết định số: 23/2005/ QĐ-BYTQuyết định số 23/2005/ QĐ-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định Phân tuyến kỹ thuật và Danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
22/12/2003Quyết định số: 6282/2003/QĐ-BYTQuyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán-
Xem/Tải về