Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
115_2013_TT-BTC_205364.docMicrosoft WordXem Tải về
115_2013_TT-BTC_205364.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
Người ký duyệt: Trần, Xuân Hà
Từ khoá: Chế độ hưu trí
Ngày/Năm ban hành: 20/8/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 15/10/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Đính kèm: PHỤ LỤC I: BẢNG TỶ LỆ TỬ VONG CSO 1980 -- PHỤ LỤC II: MẪU ĐƠN XIN PHÊ CHUẨN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU TRÍ -- PHỤ LỤC III: BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN -- PHỤ LỤC IV: TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG -- PHỤ LỤC V: THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ -- PHỤ LỤC VI: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN (Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện)
Số hiệu văn bản: Thông tư số: 115/2013/TT-BTC
Loại văn bản: THÔNG TƯ