Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
qd1035.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1035/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về mẫu sổ Bảo hiểm xã hội
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Sổ bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 1/10/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Quyết định về việc ban hành quy định về mẫu sổ Bảo hiểm xã hội, quyết định này kèm theo: QUY ĐỊNH VỀ MẪU SỔ BẢO HIỂM Y TẾ và PHỤ LỤC
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1035/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH