Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1904bhxhcd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 1904/BHXH-CĐ ngày 27/9/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ ốm đau
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: ốm đau
Ngày/Năm ban hành: 27/9/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 27/9/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: giải quyết trợ cấp ốm đau đối với người lao động vừa có ngày nghỉ không hưởng lương trên 14 ngày làm việc vừa có thời gian nghỉ ốm đau trong tháng
Số hiệu văn bản: 1904/BHXH-CĐ
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM