Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2273QLT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2273/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: điều chỉnh thông tin
Ngày/Năm ban hành: 13/11/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 13/11/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 2273/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM