Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2446qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 2446/BHXH-QLT V/v: hướng dẫn tạm thời tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 600, PGNHS 603
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: người nước ngoài, BHXH bắt buộc
Ngày/Năm ban hành: 29/11/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 2446/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM