Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
CNTT - HD dang ky cap giay chung nhan nghi viec huong BHXH.pdfAdobe PDFXem Tải về
PL08-TT56-2017-BYT.docMicrosoft WordXem Tải về
PHU LUC 1.pdfAdobe PDFXem Tải về
PHU LUC 2.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 07/BHXH-CNTT V/v hướng dẫn đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Tên văn bản khác: 07/BHXH-CNTT
Mẫu biểu liên quan: phụ lục 08 (đính kèm TT56/2017/TT-BYT); phụ lục 1; phụ lục 2
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: hướng dẫn đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký
Ngày/Năm ban hành: 2/1/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 07/BHXH-CNTT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM