Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
482KHTC.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 482/BHXH-KHTC V/v thông báo tất toán tài khoan thu ngân hàng TMCP Liên Việt
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: ngân hàng TMCP Liên Việt
Ngày/Năm ban hành: 8/3/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 8/3/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: thông báo tất toán tài khoản thu ngân hàng TMCP Liên Việt
Số hiệu văn bản: 482/BHXH-KHTC
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM