Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
KHTC-CV về trích lương để tổ chức hoạt động tình nghĩa của ngành 2019.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1044/BHXH-KHTC V/v trích 1/2 ngày lương để tổ chức các hoạt động tình nghĩa của ngành năm 2019.
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: trích 1/2 ngày lương
Ngày/Năm ban hành: 16/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/5/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1044/BHXH-KHTC
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM