Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
134_2015_ND_CP BHXH TN.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH
Người ký duyệt: Nguyễn Tấn, Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 29/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 15/2/2016
Nơi ban hành: Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 134/2015/NĐ-CP
Số hiệu văn bản thay thế: 190/2007/NĐ-CP; 134/2008/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH