Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
QLT-HD Dai ly thu xac minh TK1 346.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1842/BHXH-QLT
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 14/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 14/8/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: V/v rà soát, xác minh dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
Số hiệu văn bản: 1842/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM