Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
IMG_20190829_0001.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 1950/BHXH-QLT V/v cung cấp mã số thuế cá nhân
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 28/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 28/8/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Số : 1950/BHXH-QLT V/v cung cấp mã số thuế cá nhân gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1950/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM