Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2465gd2.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 2465/BHXH-GĐ2 V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 28/10/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 28/10/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Số hiệu văn bản: Số : 2465/BHXH-GĐ2
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM