Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
22qdBHXHVN.pdfAdobe PDFXem Tải về
133tbBHXHTP.pdfAdobe PDFXem Tải về
135BHXHqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
DS email QLT.pdfAdobe PDFXem Tải về
tokhai TK1.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số: 22/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 01 năm 2020
Mẫu biểu liên quan: 133/TB-BHXH; 135/BHXH-QLT; tờ khai TK01; danh sách email cán bộ phòng QLT
Người ký duyệt: Trần Đình Liệu
Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Tóm tắt: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: 22/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH