Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
09BHXHqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Người ký duyệt: Phan Văn Mến
Ngày/Năm ban hành: 2/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 2/1/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020
Số hiệu văn bản: Số :09/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM