Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_QLT - nguoi nuoc ngoai di chuyen noi bo ko dong BHYT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 288/BHXH-QLT V/v đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 18/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 18/2/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài
Số hiệu văn bản: Số: 288/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM