Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_CST-CV gui DVSDLD-Niem yet C13-phat TRHN.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 435/BHXH-CST V/v niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 6/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 6/3/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số:435/BHXH-CST
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM