Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
73-tham dinh phan chi phi.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số 73/BHXH-GD91 Về việc thầm định phần chi phí phát sinh tăng hoặc giãm (Cn) trong năm 2019
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày/Năm ban hành: 4/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 73/BHXH-GĐ1
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM