Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
DA SUA CHINH TA 553-44519_QLT- HD tam dung dong HTTT do COVID-19.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 553/BHXH-QLT V/v hướng dẫn tạm thời trườnghợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất
Người ký duyệt: Phan Văn Mến
Ngày/Năm ban hành: 23/3/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 23/3/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số: 553/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM