Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2601_VPCP-KGVX_03042020.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số 2601/VPCP-KGVX V/v thực hiển chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19
Người ký duyệt: Mai Tiến Dũng
Ngày/Năm ban hành: 3/4/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 3/4/2020
Nơi ban hành: Văn phòng Chính Phủ
Số hiệu văn bản: 2601/VPCP-KGVX
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG