Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_TT-HuongdanthuchienQD1181.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 699 /BHXH-TTPTĐT V/v triển khai Quyết định số 1181 /QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020
Người ký duyệt: Phan Văn Mến
Ngày/Năm ban hành: 7/4/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 7/4/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: V/v triển khai Quyết định số 1181 /QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban Nhân dân
Số hiệu văn bản: Số : 699 /BHXH-TTPTĐT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM