Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3165_QLT HD QH QD 08 TTg -bo sung xac nhan ho tro tien thue nha tro qua DVC 06_2022.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc, Thanh
Ngày/Năm ban hành: 16/6/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 16/6/2022
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: V/v hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Số:3165/TB-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM