Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3288_QLT HD DV luong vung 7_2022 ND 38_21.6.2022.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc, Thanh
Ngày/Năm ban hành: 21/6/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2022
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022
Số hiệu văn bản: Số:3288/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM