Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
919qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/10/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ghi chú: Quyết định này sửa đổi một số điều của Quyết định số 01/ QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/ QĐ-BHXH, Quyết định số 488/ QĐ-BHXH
Mô tả: Quyết định số 919/ QĐ-BHXH kèm theo: PHỤ LỤC I: DANH MỤC THÀNH PHẦN HỒ SƠ BÃI BỎ; PHỤ LỤC II: Hướng dẫn ghi chép Mẫu số 05/BHXH "Giấp chứng nhận không cùng chi trả trong năm" tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH; Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH (Mẫu 18-CBH); Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY TIỀN KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (Mẫu 18a-CBH); Mẫu GIẤY TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH (Mẫu 19-CBH); Mẫu GIẤY THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC NHẬN LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH (Mẫu số 20-CBH); Mẫu DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE (Mẫu số: C70b-HD); Mẫu DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE (Mẫu số: C70a-HD)
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 919/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH