Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1822013nd-cp13221952.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 14/11/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 31/12/2013
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Mức lương tối thiểu vùng tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Đính kèm: PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2014
Ghi chú: Hết hiệu lực . Được thay thế bởi Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 182/2013/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH