Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
282015nd-cp15226634.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Luật việc làm
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 12/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp Các chế độ quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. Nghị định này thay thế: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; -- Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.
Ghi chú: Nghị định này thay thế: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 và Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 28/2015/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH