Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
nd134-bhtn.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
nd134-bhtn.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều về Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Luật bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 29/12/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 15/2/2016
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số: 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều về Luật BHXH về BHXH tự nguyện. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại Khoản 2 Điều này. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: a) Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện; b) Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ghi chú: Nghị định này thay thế Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 và Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 134/2015/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH