Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1222015nd-cp15229189.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 14/11/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2016
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 122/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Đính kèm: PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2016
Ghi chú: Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 hết hiệu lực
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 122/2015/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH