Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
4578_2009.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 4578/QĐ-BYT ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Xuyên
Từ khoá: Định giá chế phẩm máu
Ngày/Năm ban hành: 20/11/2009
Ngày/Năm hiệu lực: 20/11/2009
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Tóm tắt: Quyết định số 4578/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn sẽ được bãi bỏ bằng một văn bản quy phạm pháp luật khác. Đính kèm PHỤ LỤC MỨC CHI TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ NỘI DUNG CHI KẾT CẤU TRONG GIÁ ĐƠN VỊ MÁU TOÀN PHẦN
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 4578/2009/QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH