Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
Quyet dinh 613TTG 0652010.DOCMicrosoft WordXem Tải về
Quyet dinh 613TTG 0652010.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Trợ cấp mất sức lao động
Ngày/Năm ban hành: 6/5/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2010
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 613/2010/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ