Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
12. 1018_QD-BHXH_253357.docMicrosoft WordXem Tải về
12_1018_QD-BHXH_253357.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 10/10/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định này ban hành để sửa đổi một số nội dung về quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được ban hành trong các quyết định sau: Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/ tháng 10 năm 2011 của BHXH Việt Nam -- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 01 năm 2014 của BHXH Việt Nam -- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2012 của BHXH Việt Nam -- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của BHXH Việt Nam -- Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của BHXH Việt Nam. Quyết định này đính kèm các biểu mẫu sau: Mẫu số: TK1-TS -- Mẫu số: A02-TS -- Mẫu số: D03-TS -- Mẫu số: D02-TS -- Mẫu số: D05-TS
Ghi chú: Quyết định này đã sửa đổi một số nội dung trong các: QĐ số 82/2010/QĐ-BHXH – QĐ số 884/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 1111/2011/QĐ-BHXH – QĐ số 488/2012/QĐ-BHXH -- QĐ số 01/2014/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản thay thế: Quyết định số: 1018/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH