Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
591qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Ban hành Kế hoạch cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 12/5/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 12/5/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Quyết định số 591/QĐ-BHXH kèm theo: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"; PHỤ LỤC NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 591/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH