Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1399_QD-BHXH_262789.docMicrosoft WordXem Tải về
1399_QD-BHXH_262789.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Ngày/Năm ban hành: 22/12/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ban hành quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Đính kèm: PHỤ LỤC SỐ 01: HỆ THỐNG BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CHI TRẢ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số 01/BHYT: BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU -- Mẫu số 02/BHYT: BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số 03/BHYT: DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC -- Mẫu số 04/BHYT: TỔNG HỢP SUẤT PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BÌNH QUÂN NĂM …………… TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ -- Mẫu số 05/BHYT: GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG CÙNG CHI TRẢ TRONG NĂM -- Mẫu số 06/BHYT: GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT -- Mẫu số 07/BHYT: PHIẾU YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH -- Mẫu số 08/BHYT: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT -- Mẫu số 09/BHYT: BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VƯỢT QUỸ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT -- Mẫu số 10/BHYT: BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH NGUYÊN NHÂN VƯỢT TRẦN ĐA TUYẾN ĐẾN -- Mẫu số 11/BHYT: TỔNG HỢP THANH TOÁN ĐA TUYẾN NGOẠI TỈNH -- Mẫu số 12/BHYT: BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG KINH PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số 13/BHYT: BÁO CÁO KẾT QUẢ KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT -- Mẫu số 14/BHYT: THỐNG KÊ CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT NGOẠI TRÚ, NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ -- Mẫu số 15/BHYT: BÁO CÁO THANH, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BHYT -- Mẫu số 16/BHYT: DANH MỤC THUỐC CHẾ PHẨM Y HỌC CỔ TRUYỀN THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số 17/BHYT: DANH MỤC VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN THANH TOÁN BHYT -- Mẫu số 18/BHYT: THỐNG KÊ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT CÓ SỬ DỤNG THUỐC PHÓNG XẠ VÀ HỢP CHẤT ĐÁNH DẤU -- Mẫu số 19/BHYT: THỐNG KÊ VẬT TƯ Y TẾ THANH TOÁN BHYT -- Mẫu số 20/BHYT: THỐNG KÊ THUỐC THANH TOÁN BHYT -- Mẫu số 21/BHYT: THỐNG KÊ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THANH TOÁN BHYT (Đối với người bệnh BHYT đăng ký ban đầu/đa tuyến đến) -- PHỤ LỤC SỐ 02: Các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành (Thông tư số 178/2012/TT-BTC) có điều chỉnh tiêu thức thống kê -- Mẫu số: C78 - HD: BẢNG THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số: C79a-HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN -- Mẫu số: C79b-HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ ĐƯỢC DUYỆT -- Mẫu số: C80a-HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN -- Mẫu số: C80b-HD: DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ KHÁM CHỮA BỆNH NỘI TRÚ ĐƯỢC DUYỆT -- Mẫu số: C81-HD: THÔNG BÁO TỔNG HỢP KINH PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH NGOÀI CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH -- Mẫu số: C82-HD: BIÊN BẢN THANH, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu số: C84a - HD: HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN/TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI -- Mẫu số: C84b - HD: THANH LÝ HỢP ĐỒNG TRÍCH CHUYỂN KINH PHÍ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO HỌC SINH, SINH VIÊN/TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI -- Mẫu số: C84b - HD: BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ KẾT DƯ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (Ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính)
Ghi chú: Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 8 năm 2015 đã sửa đổi một số nội dung trong quyết định này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1399/2014/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH