Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
08_2015_QD-TTg_267971.docMicrosoft WordXem Tải về
08_2015_QD-TTg_267971.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Sổ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 9/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2015
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Đính kèm PHỤ LỤC: Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 02/SĐ-GD: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 03/NG-GD: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 06/NG-IVAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ