Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
538_QD-TTg_13219711.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 29/3/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 29/3/2013
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 538/2013/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ