Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
32. Quyet dinh 82-2010_QD-BHXH_100769.docMicrosoft WordXem Tải về
32_Quyet dinh 82-2010_QD-BHXH_100769.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 20/1/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2010
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Quyết định này ban hành kèm theo phụ lục: PHỤ LỤC 1: PHÂN NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ và các mẫu: Mẫu số 01/BHYT -- Mẫu số 02/BHYT -- Mẫu số 03/BHYT -- Mẫu số 04/BHYT -- Mẫu số 05/BHYT -- Mẫu số 06/BHYT -- Mẫu số 07/BHYT -- Mẫu số 08/BHYT -- Mẫu số 09/BHYT -- Mẫu số 10/BHYT -- Mẫu số 11/BHYT -- Mẫu số 12/BHYT -- Mẫu số 13/BHYT -- Mẫu số 14a/BHYT -- Mẫu số 14b/BHYT -- Mẫu số 15/BHYT -- Mẫu số 16/BHYT -- Mẫu số 17/BHYT -- Mẫu số 18/BHYT -- Mẫu số 19/BHYT -- Mẫu số 20/BHYT -- Mẫu số 21/BHYT -- Mẫu số 22/BHYT -- Mẫu số 23/BHYT -- Mẫu số 24/BHYT -- PHỤ LỤC 2: HỆ THỐNG BIỂU MẪU GIÁM ĐỊNH BHYT cùng các biểu mẫu: Biểu số 01/BHYT -- Mẫu số 02/BHYT -- Biểu số 03/BHYT -- Mẫu số 04/BHYT -- Mẫu số 05/BHYT -- Biểu số 06/BHYT -- Mẫu số 07/BHYT -- Biểu số 08/BHYT -- Biểu số 09/BHYT -- Biểu số 10/BHYT -- Biểu số 11/BHYT -- Biểu số 12/BHYT -- Biểu số 13/BHYT -- Biểu số 14a/BHYT và biểu số 14b/BHYT -- Biểu số 15/BHYT -- Biểu số 16/BHYT -- Biểu số 17/BHYT -- Biểu số 18/BHYT -- Biểu số 20 và 21/BHYT và một số mẫu sử dụng tạm thời trong khi chờ Bộ Tài chính ban hành Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội thay thế chế độ kế toán BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 gồm các mẫu: Mẫu số 25a/BHYT, 25b/BHYT, 25c/BHYT, 25d/BHYT và 26a/BHYT, 26b/BHYT, 26c/BHYT, 26d/BHYT
Ghi chú: Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 82/2010 này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 82/2010/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH