Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1024-bhxhvn.pdfAdobe PDFXem Tải về
1024_QD-BHXH_321989.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1024/QĐ-BHXH ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký duyệt: Đỗ, Văn Sinh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục hành chính
Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 30/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Quyết định 1024 ban hành về việc công bố thủ tục hành chính trong giao dịch điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đình kèm theo: Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH -- Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH cùng các biểu mẫu: Mẫu số 01/ĐK-GD: TỜ KHAI Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 02/SĐ-GD: TỜ KHAI Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử -- Mẫu số 03/NG-GD: TỜ KHAI Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội -- Mẫu số 04/ĐK-IVAN: TỜ KHAI Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 05/SĐ-IVAN: TỜ KHAI Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 06/NG-IVAN: TỜ KHAI Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ)
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1024/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH