Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
06guqbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 06 /GUQ-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018
Tên văn bản khác: Giấy ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký duyệt: Phan, Văn Mến
Từ khoá: Giấy ủy quyền - Giấy cam kết
Ngày/Năm ban hành: 16/5/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 16/5/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Công văn số 06 /GUQ-BHXH về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018
Ghi chú: Có hiệu lực đến ngày 31/12/2018
Số hiệu văn bản: Công văn số: 06/2018/GUQ-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM