Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
896-ubnd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Người ký duyệt: Hứa, Ngọc Thuận
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 3/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 3/3/2015
Nơi ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 896/2015/QĐ-UBND
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM