QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM 15

Tập hợp các văn bản Quyết định của BHXH Tp. Hồ Chí Minh

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
15/5/2019534/QĐ-BHXHban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của BHXH TP.HCM-
Xem/Tải về
31/7/2018Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBNDQuyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND-
Xem/Tải về
6/2/2018Quyết định số: 79/2018/QĐ-BHXHQuyết định số 79/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định này đã thay thế Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03/11/2017 Bảo hiểm xã hội Tp.HCM
Xem/Tải về
1/11/2017Quyết định số: 277/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí MinhThay thế Quyết định số 122/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
18/10/2017Quyết định số: 261/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 261/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí MinhThay thế Quyết định số 1852/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 08 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Xem/Tải về
4/8/2017Quyết định số: 198/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 198/QĐ-BHXH ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017-
Xem/Tải về
1/7/2017Quyết định số: 343/2017/QĐ-BHXHQuyết định số 343/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công phụ trách phòng Kế hoạch - Tài Chính-
Xem/Tải về
7/9/2016Quyết định số: 967/2016/QĐ-BHXHQuyết định số 967/QĐ-BHXH ngày 7 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp các trường học cấp 3 cho Bảo hiểm xã hội quận, huyện quản lý-
Xem/Tải về
2/12/2015Quyết định số: 6398/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 2 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban chỉ đạo lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
6/7/2015Quyết định số: 3301/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 3301/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
3/3/2015Quyết định số: 896/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 896/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.-
Xem/Tải về
18/6/2014Quyết định số 677/2014/QĐ-BHXHQuyết định số 677/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc qia TCVN ISO 9001:2008-
Xem/Tải về
5/7/2013Quyết định số: 3651/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 3651/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 32-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Thành uỷ thực hiện nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020.-
Xem/Tải về
12/3/2013Quyết định số: 1204/2013/QĐ-UBNDQuyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mục tiêu Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành kem theo Quyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố-
Xem/Tải về
2/10/2012Quyết định số: 5063/2012/QĐ-UBNDQuyết định số 5063/QĐ-UBND ngày 2 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Hí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020-
Xem/Tải về