Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
QĐ 889-QD-BHXH QUY TAC UNG XU.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 889/QĐ-BHXH V/v: ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: quy tắc ứng xử 2018
Ngày/Năm ban hành: 16/7/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 16/7/2018
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Tóm tắt: quy tắc ứng xử của CC, VC, người lao động trong ngành BHXH từ 2018
Số hiệu văn bản: 889/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH