Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
184bhxhqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 184/BHXH-QLT V/v nhận Mẫu C12-TS, C13-TS thông qua bưu điện
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 23/1/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 23/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: cung cấp mẫu C12-TS, C13-TS thông qua bưu điện
Số hiệu văn bản: 184/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM