Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
37. QD 1055_QD-BHXH_338933.docMicrosoft WordXem Tải về
37_QD 1055_QD-BHXH_338933.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký duyệt: Trần, Đình Liệu
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 25/7/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 1/6/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định này đính kèm các Phụ lục gồm các phần Phần I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH -- Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH và các mẫu : Mẫu C70a-HD -- Mẫu số 14-HSB -- Mẫu số 13-HSB -- Mẫu số 05-HSB - Mẫu số 12-HSB -- Mẫu số 09A-HSB -- Mẫu số 16-HSB -- Mẫu 19-CBH -- Mẫu 18-CBH
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1055/2016/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH