Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
24. 1111_QD-BHXH_131753.docMicrosoft WordXem Tải về
25. Mau thu tuc QD 1111.docMicrosoft WordXem Tải về
24_1111_QD-BHXH_131753.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Sổ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 25/10/2011
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2012
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Quyết định này đính kèm Phụ lục: HỆ THỐNG CHỨNG TỪ, SỔ, BIỂU MẪU QUẢN LÝ THU BHXH, BHYT; QUẢN LÝ SỔ BHXH, THẺ BHYT -- THỜI GIAN LÀM VIỆC CÓ ĐÓNG BHXH CHƯA HƯỞNG MỘT LẦN -- NGƯỜI CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ và các biểu mẫu gồm: Mẫu số: A01-TS -- Mẫu số: A02-TS -- Mẫu D01-TS -- Mẫu số: D01b-TS -- Mẫu D02-TS -- Mẫu D02a-TS -- Mẫu D03-TS -- Mẫu D03a-TS -- Mẫu D04-TS -- Mẫu D04a-TS -- Mẫu D05-TS -- Mẫu D05a-TS -- Mẫu D06a-TS -- Mẫu D07-TS -- Mẫu D07a-TS -- Mẫu D08a-TS -- Mẫu D09a-TS -- Mẫu D09a-TS -- Mẫu C01a-TS -- Mẫu C03-TS -- Mẫu số: C04-TS -- Mẫu số: C04a-TS -- Mẫu số C05-TS -- Mẫu C06-TS -- Mẫu C07-TS -- Mẫu C08-TS -- Mẫu C09-TS -- Mẫu số: C10-TS -- Mẫu số C11-TS -- Mẫu C12-TS -- Mẫu C13-TS -- Mẫu C14-TS -- Mẫu C15-TS -- Mẫu C16-TS -- Mẫu C17-TS -- Mẫu S01-TS -- Mẫu S02-TS -- Mẫu S03-TS -- Mẫu S04-TS -- Mẫu S05-TS -- Mẫu S06-TS -- Mẫu S07-TS -- Mẫu B01-TS -- Mẫu B02a-TS -- Mẫu B02b-TS -- Mẫu B03-TS -- Mẫu B04a-TS -- Mẫu B04b-TS -- Mẫu B05-TS -- Mẫu K01-TS -- Mẫu K02-TS, cùng 9 sơ đồ gồm: SƠ ĐỒ 1: PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC DỮ LIỆU THU - SỔ - THẺ -- SƠ ĐỒ 2: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH SỐ PHẢI THU -- SƠ ĐỒ 3: QUY TRÌNH THU, CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT -- SƠ ĐỒ 4: QUY TRÌNH THU, CẤP THẺ BHYT (NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỈ THAM GIA BHYT) -- SƠ ĐỒ 5: QUY TRÌNH THU, CẤP THẺ BHYT NGƯỜI TỰ NGUYỆN THAM GIA BHYT (TẠI CƠ QUAN BHXH) -- SƠ ĐỒ 6: QUY TRÌNH THU, CẤP THẺ BHYT NGƯỜI TỰ NGUYỆN THAM GIA BHYT (TẠI ĐẠI LÝ) -- SƠ ĐỒ 7: QUY TRÌNH THU, CẤP SỔ BHXH TỰ NGUYỆN (TẠI CQ BHXH) -- SƠ ĐỒ 8: QUY TRÌNH THU, CẤP SỔ BHXH TỰ NGUYỆN (TẠI ĐẠI LÝ) -- SƠ ĐỒ 9: QUÁ TRÌNH CHỐT SỔ BHXH
Ghi chú: Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản thay thế: Quyết định số: 1111/2011/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH