Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
528_QD-BHXH_271380.docMicrosoft WordXem Tải về
528_QD-BHXH_271380.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Sổ bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/5/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định số 528/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đính kèm: Phụ lục 1.Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 528/QĐ-BHXH gồm các mẫu sau: Mẫu số 01/TB-TS: Thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng giao dịch BHXH điện tử -- Mẫu số 02/TB-TS: Thông báo xác nhận nộp hồ sơ -- Mẫu số 03/TB-TS: Thông báo giải quyết hồ sơ và trả kết quả -- Mẫu số 04/TB-TS: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin -- Mẫu số 05/TB-TS: Thông báo xác nhận đăng ký ngừng giao dịch BHXH điện tử và Phụ lục 2.Mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg gồm các mẫu sau: Mẫu số 01/ĐK-GD: Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH -- Mẫu số 02/SĐ-GD: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH -- Mẫu số 03/NG-GD: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH -- Mẫu số 04/ĐK-IVAN: Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 05/SĐ-IVAN: Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN -- Mẫu số 06/NG-IVAN: Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 528/2015/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH