Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
33. Quyet dinh 884-2011_QD-BHXH_128740.docMicrosoft WordXem Tải về
33_Quyet dinh 884-2011_QD-BHXH_128740.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 884/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Thủ tục hành chính
Ngày/Năm ban hành: 25/8/2011
Ngày/Năm hiệu lực: 25/8/2011
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Quyết định về việc ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định này ban hành kèm theo các phụ lục: Mẫu: 01/PH -- Mẫu: 02/PHD -- Mẫu số 03/BC-TNHS
Ghi chú: Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10 tháng 10 năm 2014 đã sửa đổi một số nội dung trong Quyết định số 884/2011 này
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXH
Số hiệu văn bản thay thế: Quyết định số: 884/2011/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH